Algemene info

Omgaan met elkaar

Wij hanteren eigenlijk maar één gedragsregel: Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden.

Binnen de thema’s, maar ook bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen komt deze afspraak regelmatig aan de orde. We praten vaak met de kinderen over hoe je met respect omgaat met elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. Binnen ons onderwijs werken kinderen veel samen. Dit is uiteraard alleen mogelijk als kinderen respectvol met elkaar omgaan.

Pesten past natuurlijk absoluut niet binnen onze gedragsregel. Plagen mag, maar pesten is verboden! Zodra wij het vermoeden hebben dat er gepest wordt, zijn we extra alert en ondernemen actie om het pestgedrag aan te pakken zowel bij het kind dat pest als bij het kind dat gepest wordt, nemen wij contact op met de ouders. Zij zijn in het oplossen van pestgedrag belangrijke partners. Omdat pesten vaak in het geniep gebeurt, merken leerkrachten het niet altijd direct op. In de thuissituatie worden vaak eerder signalen afgegeven. Daarom vragen wij aan u als ouder/verzorger meteen contact met ons op te nemen, als u vermoedt dat uw kind gepest wordt.

Plagen moet mogen, vinden wij.

Daarom proberen wij in ons onderwijssysteem kinderen weerbaar te maken voor plagerijen. We praten over het verschil tussen plagen en pesten. We leren kinderen zoveel mogelijk zelf een oplossing voor een conflict te vinden. Waar als het dreigt te ontsporen, grijpen wij als leerkrachten natuurlijk in. Zo’n situatie is voor beide partijen vaak een goed leermoment.

Digitaal pesten

Kinderen maken tegenwoordig veel gebruik van internet en hebben vaak al een mobiele telefoon. Een groot deel van hun leven speelt zich tegenwoordig online af. Dit betekent dat naast ‘gewoon’ pesten ook digitaal pesten of cyberpesten kan voorkomen: pesten, treiteren of intimideren via e-mail, chat, instant messaging, mobiele telefoons of andere digitale hulpmiddelen. Gemak en anonimiteit van internet kunnen ongeremder pestgedrag veroorzaken dan in het werkelijke leven. De grenzen van taalgebruik worden verlegd en er kunnen filmpjes en foto’s gebruikt worden om digitaal te pesten. Kinderen durven meer via internet. Ouders en leerkrachten grijpen minder vaak in omdat digitaal pesten moeilijker traceerbaar is. 
Op school moeten de kinderen in de bovenbouw hun telefoon inleveren zodra ze in de klas komen. Aan het eind van de schooldag mogen ze de telefoon weer meenemen.

Net als ‘normaal’ pesten vinden wij digitaal pesten onaanvaardbaar. Ouders, leerkrachten, maar ook kinderen zelf moeten er op letten en reageren. Ouders kunnen helpen een omgeving te creëren waar digitaal pesten niet wordt getolereerd. Leer kinderen dat anoniem online zijn niet betekent dat zij zich onverantwoordelijk kunnen gaan gedragen. Leer kinderen wat hun eigen rechten en verantwoordelijkheden zijn en leer ze hoe ze de rechten van anderen kunnen respecteren. Belangrijk is daarbij te zorgen voor een open klimaat: geef uw kinderen het gevoel dat ze bij u terecht kunnen wanneer zij digitaal gepest worden. Kijk mee met uw kind op zijn of haar telefoon. Op school blijft dit onderwerp onze aandacht houden.

Klachten

Als u een klacht heeft over de Julianaschool, kunt u dit melden bij de directie van de school. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage.
We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder of verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling van Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen. Ook deze regeling ligt ter inzage op de school.
Voor de behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, voorheen de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus, maar volledig buiten onze organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersoon krijgt u, op verzoek, van de contactpersoon Klachten op school.

Het is mogelijk dat u noch de directie van de school, noch de contactpersoon van de school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, José Vosbergen, op telefoonnummer 0223-203000. Zij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen op telefoonnummer 030-2809590. Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Contactpersonen klachten
Marjolein ten Cate marjolein.tencate@obsjulianaschool.nl   Rojanne Jong
rojanne.jong@obsjulianaschool.nl

Het kan voorkomen dat u (of uw kind) een klacht heeft over iets wat op school gebeurt of gebeurd is. We stellen het op prijs als u hier niet mee blijft rondlopen, maar het direct meldt zodat het snel opgelost kan worden. Het werkt natuurlijk het beste als u de problemen bespreekt met de betrokken persoon. Soms lukt dat niet of is dat niet wenselijk.

Voor deze situaties hebben we op school twee interne contactpersonen klachten.
Marjolein ten Cate, leerkracht groep 7 is contactpersoon voor de bovenbouw. Rojanne Jong, leerkracht groep 2/3 is contactpersoon voor de onderbouw.
In dit stukje zullen we uitleggen wat onze taak en onze rol is op school.

De interne contactpersonen klachten verwijzen/begeleiden/ondersteunen ouders en leerlingen met klachten ten aanzien van ongewenst intimiderend gedrag tussen leerling-leerling of leerling-personeelslid naar elkaar toe in welke vorm dan ook.

Wat is ongewenst intimiderend gedrag?
Seksuele intimidatie (verbaal / non-verbaal; opzettelijk / onopzettelijk; fysiek)
Seksueel geweld
Agressie / geweld
(Digitaal) pesten
Discriminatie

Elke ouder of elke leerling kan een beroep doen op de interne contactpersoon klachten als er problemen zijn. Het kunnen klachten zijn waar de ouder of het kind niet met de leerkracht of de directie over durft te praten.
Als u bij de contactpersoon komt, luistert deze naar wat er aan de hand is. Ze vraagt wat u al gedaan heeft en kan u verwijzen naar de leerkracht, naar de directie of naar de externe vertrouwenspersoon.
De contactpersoon klachten lost in principe geen problemen op. Ze kan zelf naar de vertrouwenspersoon bellen voor advies, ze kan aanbieden om samen het gesprek met directie of leerkracht aan te gaan. De contactpersoon is er voor u als ouder (of voor de leerling) maar is geen bemiddelaar. Ze is er voor de eerste opvang. De contactpersoon gaat niet in gesprek met degene waar de klacht over gaat.
De contactpersoon klachten zal zeer zorgvuldig omgaan met de informatie van de klager. Geheimhouding kunnen we niet beloven, wel zorgvuldigheid.

Voor klachten over:

  • Schoolbeleid
  • Kindermishandeling
  • Problemen tussen medewerkers onderling
  • Ongewenst gedrag tussen leerlingen en familieleden

is de directie aanspreekpunt.