Nieuwe ouder

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Op onze school streven we naar een goede sfeer, waarin zowel kinderen als leerkrachten zich prettig voelen.

De kinderen worden gestimuleerd om te presteren op alle leergebieden. Naast het verwerven van kennis, neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote plaats in. Ons doel is kinderen zodanig te begeleiden dat ze bereid zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en uiteindelijk voor de samenleving te dragen. We streven na dat kinderen steeds beter in staat zijn zelfstandig te denken en te handelen in diverse situaties.

In de schoolsituatie besteden we daarom veel aandacht aan: keuzes maken, voorstellen doen, plannen maken en uitvoeren, tot taakverdelingen en werkafspraken komen, vragen stellen, onderscheiden wat je wel en (nog) niet kunt. Datgene wat kinderen nog niet zelfstandig, maar wel met ondersteuning van de leerkracht kunnen en willen, biedt de meeste ontwikkelingskansen. We noemen dat “de zone van de naaste ontwikkeling”. Om aan dit alles zo goed mogelijk vorm te geven, hebben wij gekozen voor ontwikkelingsgericht onderwijs.

Wat is ontwikkelingsgericht onderwijs?

Door middel van onderstaande cirkel maken wij onze uitgangspunten duidelijk.

De cirkel bestaat uit drie ringen, die een onderlinge samenhang hebben. Het één kan niet los gezien worden van het andere.

In de kern van de cirkel staan de drie basiskenmerken:

 • emotioneel vrij zijn;
 • zelfvertrouwen hebben;
 • nieuwsgierig zijn.

Als deze kenmerken onvoldoende ontwikkelt zijn bij kinderen, zullen in de andere cirkels problemen gaan ontstaan. De leerkracht zal zo mogelijk eerst de belemmeringen moeten wegnemen of verminderen. Pas dan kunnen onderwijsactiviteiten zinvol zijn en kan er geleerd worden.

De basiskenmerken zijn voor ons van groot belang bij alle onderwijsactiviteiten. Zijn ze in voldoende mate aanwezig? Zo niet, dan verdienen zij voorrang in de aandacht en het handelen van de leerkracht.

In de tweede ring van de cirkel staan gebieden waarop de brede ontwikkeling betrekking heeft:

 • communiceren
 • actief zijn en initiatieven nemen
 • wereld verkennen
 • samenspelen en samenwerken
 • uiten en vormgeven
 • voorstellingsvermogen en creativiteit
 • omgaan met symbolen, tekens en betekenissen
 • zelfsturing en reflectie
 • onderzoeken, redeneren en probleem oplossen

De derde ring van de cirkel laat zien welke gebieden van specifieke kennis en vaardigheden in ontwikkelingsgericht onderwijs aan bod komen:

 • motorische vaardigheden;
 • woorden en begrippen;
 • waarnemen en orderen;
 • sociale vaardigheden;
 • gereedschappen en technieken;
 • hoeveelheden en bewerkingen;
 • schematiseren en symboolvormen;
 • geschreven en gedrukte taal;
 • hoeveelheden en bewerkingen.

De ring van de specifieke kennis en vaardigheden verandert in de loop van de ontwikkeling van kinderen. De twee binnenste cirkels blijven altijd van kracht.

Veel ouders denken, dat alle kinderen aan het eind van groep 8 allemaal dezelfde lesstof gehad hebben. Dat is echter niet het geval. Ieder kind krijgt lesstof aangeboden naar kunnen. Het onderlinge verschil neemt toe en een logisch gevolg is dan ook dat de kinderen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaan, variërend van speciaal onderwijs tot gymnasium. Lesstof naar kunnen aangeboden krijgen, betekent niet dat het kind vrijblijvend bezig is. Wij stellen duidelijke eisen aan het werk van de kinderen.

De activiteiten worden op verschillende manieren aangeboden, te weten:

 • een kind wordt verplicht deel te nemen;
 • een kind wordt uitgenodigd deel te nemen;
 • een kind mag zelf kiezen.